Adopt A Raptor

โครงการอุปการะนกนักล่า/นกล่าเหยื่อ (Adopt a Raptor)
หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีภารกิจช่วยเหลือนกนักล่าบาดเจ็บ/เจ็บป่วย นกนักล่าเหล่านี้อาจจะเป็นนกอพยพหรือนกประจำถิ่นในธรรมชาติ ที่หมดแรงเพราะเดินทางไกล ขาดอาหาร ล้มป่วยด้วยโรคต่างๆ หรือถูกทำร้ายถูกล่าโดยมนุษย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากประชาชนผู้พบและนำส่งนกมารับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เพราะนกนักล่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย กระบวนการวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งปล่อยคืนธรรมชาติในถิ่นอาศัยและฤดูกาลที่เหมาะสมต่อชนิดพันธุ์ แต่ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินบริจาคผ่านกองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์ (Raptor Fund) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ สนับสนุนกระบวนการทั้งหมด
ช่องทางหนึ่งที่ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกนักล่าไทยเหล่านี้ได้ ด้วยการรับอุปการะนกนักล่ารายตัว โดยบริจาคเปนค่าอาหาร ค่าบำบัดรักษา ฟื้นฟูและการปล่อยคืนธรรมชาติ

วิธีการ:
รับอุปการะ
1. นกเหยี่ยว นกอินทรี หรืออีแร้ง (นกนักล่าขนาดใหญ่) ๑ ตัว บริจาค
- 7,700 บาท
2. นกเค้าแมว นกแสก หรือนกเค้าจุด เป็นนกนักล่าในเวลากลางคืน ๑ ตัว บริจาค
- 4,400 บาท

ผู้อุปการะจะได้รับ
1. หนังสือนกไทย นกเทศและนกนักล่า เป็นหนังสือรวบรวมบทความเกี่ยวกับการชมนกในธรรมชาติ
2. ข้อมูลประวัติและภาพถ่ายของนกที่รับอุปการะ เป็นที่ระลึก
3. ร่วมเป็นผู้ปล่อยนกที่แข็งแรงและพร้อมกลับคืนธรรมชาติ
4. รับใบประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนโครงการอุปการะนกนักล่า/นกล่าเหยื่อ จากคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ กองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. โปสเตอร์ 4 สีให้ความรู้ เรื่อง แร้งไทย และ สายธารเหยี่ยวอพยพ

สอบถามรายละเอียดการรับอุปการะนก โดยส่งข้อความแสดงความประสงค์ที่เพจหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‪#‎หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ‬ ในแฟ้ม Adopt a Raptor
เว็บ www.facebook.com/KasetsartUniversitryRaptorUnit
หรือจะสนับสนุนตามกำลัง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจนกนักล่าในธรรมชาติ เพื่อนำข้อมูลในภาคสนามมาผลิตเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักในคุณประโยชน์ของนกนักล่าในฐานะสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ติดตามกิจกรรมการสำรวจและเผยแพร่ความรู้เรื่องนกนักล่าไทย ที่เพจของกลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย (Thai Raptor Group) ที่ www.facebook.com/ThaiRaptorGroupTRG และ wwwBirdsofThailandorg/raptor

ด้วยการบริจาค โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขบํญชี 374-1-67289-9

สอบถามรายละเอียดที่ raptor@BirdsofThailand.org