เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา Lesser Fish Eagleชุดขน / Plumage
adult ตัวเต็มวัย
สถานที่ / Location
Phetchaburi river, phetchaburi
วันที่ / Date
Saturday, 7. October 2017
ช่างภาพ / Photographer
Songrit Srirattana