ค่ายเพาะกล้านักดูนก 2556

ค่ายดูนกในธรรมชาติ ภาคเหยี่ยวอพยพ สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย
เปิดโอกาสให้เรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวอพยพ ตระหนักในความสำคัญของนักล่าต่อระบบนิเวศ และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ในชุมชน ด้วยท่าที คนอยู่ได้ นกอยู่ได้
21-24 ตุลาคม 2556 ที่เขาเรดาร์ เขาดินสอ เอร์ทแคมป์ รีสอร็ท และโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร็ท