Thailand Raptor Research Fund, Faculty fo Veterinary Medicine, Kasetsart University

กองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Thailand Raptor Research Fund for Conservation (TRRF)

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ ด้านเวชศาสตร์การวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (Kasetsart University Raptor Rahabilitation Unit: KURU) เนื่องจากการช่วยเหลือ บำบัดรักษาสุขภาพของนกนักล่าบาดเจ็บ/เจ็บป่วยในธรรมชาติ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนผู้นำส่งนกมารับการช่วยเหลือ เพราะนกนักล่า/นกล่าเหยื่อไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฏหมาย

โครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ ของหน่วยฟื้นฟูฯ ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รายละเอียดและผลดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพของนกนักล่า/นกล่าเหยื่อ ที่เพจ www.facebook.com/KasetsartUniversityRaptorUnit

2. สนับสนุนงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกนักล่า (หรือนกล่าเหยื่อ ประกอบด้วย เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง นกแสก นกเค้าและนกฮูก) ด้านนิเวศวิทยา การอพยพในถิ่นอาศัยสำคัญของนกนักล่าไทยในธรรมชาติ และการเผยแพร่จิตสำนึกอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยนกนักล่าและอายุรศาสตร์การอนุรักษ์ (Kasetsart Laboratory of Raptor Research and Conservation Medicine) และกลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย (Thai Raptor Group: www.facebook.com/ThaiRaptorGroup.TRG)

3. สนับสนุนการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์นกนักล่าในธรรมชาติสู่สังคม เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดีทัศน์ หนังสือ

กองทุนวิจัยนกนักล่าฯ (Raptor Fund)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-67289-9

คณะกรรมการบริหารกองทุน :
ที่ปรึกษา :
1. คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการ :
1. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ ประธานกรรมการ
2. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อุคเดช บุญประกอบ ภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
3. คุณสุเมธ ฐิติภูรี บริษัท ทริปเปิ้ล ไอ จำกัด กรรมการ
4. คุณสุธาพร ผึ้งหลวง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่นักบัญชีและเลขานุการ

สอบถามเพิ่มเติมที่ อีเมล RaptorFundKU@gmail.com หรือ โทร. 062-404-8669
ผู้บริจาค ประสงค์จะรับหนังสือขอบคุณจากคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ หรือสลิปใบโอน มาที่ อีเมล RaptorFundKu@gmail.com และอีเมล หรือที่อยู่ไปรษณีย์ เพื่อส่งหนังสือขอบคุณไปให้