Black Kite (govinda race) Breeding Project 2018

เหยี่ยวดำพันธุ์ไทย /Milvus migrans govinda/ เป็นนกนักล่าประจำถิ่น ที่อาศัยในทุ่งนา และมีสถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย
เพราะประชากรลดลงจากการขโมยลูกเหยี่ยวไปขายในตลาดค้าสัตว์ป่า เพื่อนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงผิดกฏหมาย
ข้อมูลการสืบพันธุ์ของเหยี่ยวดำไทย ยังไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดในประเทศ

กลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรี สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จึงทำการเก็บบันทึกข้อมูลการทำรัง เลี้ยงลูก และชนิดของเหยื่อที่เป็นอาหารของเหยี่ยวดำไทย 1 ครอบครัว ในจังหวัดนครนายก
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งพบลูกเหยี่ยวดำ ฟักจากไข่เป็นตัว 2 ตัว ในรังที่สร้างบนต้นยูคาลิปตัส และลูกเหยี่ยว 2 ตัว บินออกจากรังสำเร็จในวันที่ 4 และ 11 มีนาคม ตามลำดับ

ขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการสำรวจ : สิทธิชัย อิ่มจิตร์, สมจิต สืบจากจุล, ชลลดา สุดสวัสดิ์, วัชรวีร์ ศรีประเสริฐศิลป์, สามารถ แปกระโทก.

ผู้สนับสนุนโครงการ:
1. ม.ร.ว.พรระพี อาภากร
2. นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
3.คุณทวี กาญจนพันธุ์
4.คุณสุมาลี วงษ์ดารา
5.คุณสุเมธ ฐิติภูรี
6.ชมรมดูนกบางจาก
7.คุณชนะ โห้เหรียญ
8.น.สพ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว